Đường dây nóng: 02123.852.292

Tin xem nhiều

Bình Chọn Website

Bạn thấy giao diện website thế nào???

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
1 CHẤP THUẬN THÔNG BÁO KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
2 CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
3 CHẤP THUẬN TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
4 THÔNG BÁO NGÀY DỰ KIẾN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG TẠI TRỤ SỞ CHÍNH MỚI CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
5 THÔNG BÁO NGÀY DỰ KIẾN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Thanh tra, giám sát ngân hàng
6 BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 01 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG- Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 quy định về hoạt động của chư Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
7 KHEN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN NGOÀI NGÀNH NGÂN HÀNG CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP, THIẾT THỰC CHO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN Thi đua - Khen thưởng Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
8 KHEN THƯỞNG CHUYÊN ĐỀ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Thi đua - Khen thưởng Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
9 KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Thi đua - Khen thưởng Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
10 TẶNG THƯỞNG “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
11 ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC VI MÔ Thi đua - Khen thưởng Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
12 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI) Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
13 CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI) Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
14 GIA HẠN GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI) Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
15 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 01 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, ĐĂNG KÝ MỚI Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
16 CẤP LẠI GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI) Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
17 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 01 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, ĐANG HOẠT ĐỘNG TRƯỚC KHI QUYÉT ĐỊNH 20/2017/QĐ-TTG CÓ HIỆU LỰC Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
18 CẤP GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI) Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
19 THÔNG BÁO KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
20 CHO PHÉP MANG TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI VÀO CÁC TỈNH NỘI ĐỊA Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
21 THU HỒI GIẤY PHÉP VÀ THANH LÝ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Thanh tra, giám sát ngân hàng
22 CẤP GIẤY PHÉP MANG TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI VÀ ĐỒNG VIỆT NAM BẰNG TIỀN MẶT RA NƯỚC NGOÀI Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
23 CHẤP THUẬN GIA HẠN TRỰC TIẾP NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
24 CHẤP THUẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG TRỰC TIẾP NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
25 CHẤP THUẬN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Thanh tra, giám sát ngân hàng
26 CHẤP THUẬN TỔ CHỨC LẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Thanh tra, giám sát ngân hàng
27 CHẤP THUẬN TỔ CHỨC LẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Thanh tra, giám sát ngân hàng
28 CHẤP THUẬN NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC LẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Thanh tra, giám sát ngân hàng
29 CHẤP THUẬN TRỰC TIẾP NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
30 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN TRUY CẬP TRANG ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ

Văn bản mới

video clips

Không có video - Upload lại link

liên kết website

hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4
Hôm nay:46
Trong Tháng:4369
Tổng số: 290032